Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestycje na rynku forex obarczone ryzykiem poniesienia straty.  Nie można wykluczyć nawet możliwości straty wszystkich zainwestowanych środków. Każdy inwestor powinien upewnić się czy rozumie, jakie ryzyko związane jest z transakcjami na rynku forex. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady u niezależnego doradcy, w kwestii angażowania się w tego typu transakcje.

Zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu handlu na rynku forex należy starannie przeanalizować takie kwestie, jak: oczekiwane cele inwestycyjne, posiadane doświadczenie oraz skłonność do ponoszenia ryzyka. Należy pamiętać, aby nie inwestować całości posiadanych oszczędności, jak również środków, na których stratę nie można sobie pozwolić.  

W transakcjach na rynku forex wykorzystuje się mechanizm dźwigni finansowej, która może zadziałać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestorów. Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich zainwestowanych środków, jak również konieczności dopłacania dodatkowych środków w celu utrzymanie otwartych pozycji. Inwestorzy powinni zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty całego kapitału, stosując strategie ograniczenia strat na przykład: w postaci zleceń automatycznego zamykania pozycji (stop loss).

Pewne ryzyka związane są także z wykorzystaniem systemu transakcyjnego opartego o internet. Dotyczą to m.in. awarii sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych. Brokerzy na rynku forex nie mają wpływu na jakość połączenia poza swoimi serwerami i nie ponoszą odpowiedzialności za problemy mogące wystąpić z winy sieci, oprogramowania lub sprzętu inwestora.  W przypadku problemów inwestorzy powinni korzystać z opcji obsługi telefonicznej transakcji.

Ryzyko finansowe to obszerny termin stosowany do określenia grupy czynników mogących zadecydować o niepowodzeniu podczas przeprowadzania rozmaitych transakcji dokonywanych przy pomocy najrozmaitszych instrumentów rynkowych. Pojęcie to wiąże się bezpośrednio ze zmiennością cen, strukturą kapitałową (ilością kapitału obcego), a także z takim pojęciem, jak dźwignia finansowa. Przykładowe typy ryzyka finansowego: kredytowe, rynkowe, płynności, walutowe, zmiany stóp procentowych, zmienność ceny instrumentu bazowego, technologiczne.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że większość instrumentów podatna jest nie tylko na jeden, ale na wiele różnych czynników ryzyka finansowego, w tym również na bardzo trudne do przewidzenia, panujące na rynku emocje i nastroje, powiązane przede wszystkim z sytuacją ekonomiczną i polityczną poszczególnych regionów.

Dźwignia finansowa może dać jeden z dwóch efektów: pozytywny lub negatywny. W przypadku pozytywnego efektu dźwigni finansowej inwestor może liczyć na wzrost stopy zwrotu kapitału, zaś efekt negatywny to strata części, całości wkładu własnego lub całości środków wraz z kredytem. Nie bez powodu negatywne efekty nazywane są również maczugą finansową – w ekstremalnych przypadkach nierozważnego inwestowania w rynek forex dźwignia może stać się przyczyną kłopotów finansowych.