Rodo

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
  zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z
  przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
  powierzonych danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
  osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
  umowy.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28
  ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
  danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
  przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy.
 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca
  Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
  lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
  wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
  się z obowiązków określonych w art. 32−36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
  zgłasza je administratorowi w ciągu 3 dni.
 8. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
  przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
  zgody Administratora danych.
 9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
  Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub
  prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku
  przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.

 1. Podwykonawca, powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot
  przetwarzający w niniejszej Umowie.
 2. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się
  ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.